B3   >>   BCANZ home   ·   Search database   ·   Browse database

Apanteles kazak

Species type: Arthropod

Order: Hymenoptera

Family: Braconidae

Genus: Apanteles

Species: kazak

Authority: Telenga

Synonyms: Cotesia kazak (Telenga)