B3   >>   BCANZ home   ·   Search database   ·   Browse database

Eucelatoria illota

Species type: Arthropod

Order: Diptera

Family: Tachinidae

Genus: Eucelatoria

Species: illota

Authority: (Curran)

Synonyms: Carcelia illota